Nyereményjáték szabályzat

 1. A SOLDUS AURUM Kft. (továbbiakban: SOLDUS) online nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező  természetes személy – ide nem értve a társaság munkavállalóit és azoknak a Ptk. 8 : 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit -, aki 2023. December 18. és 2024. Január 31. napja között a társaság www.soldusaurum.hu weboldalra látogat és ott regisztrál a jelen játékszabályzat szerint. (továbbiakban Résztvevő).

A Játékban kizárólag 18 éven felüli személyek vehetnek részt!

 1. 1. A Játékban való részvétel feltétele, a promóció időtartama alatti regisztráció és a cég által küldött teszt kitöltése maximum 2 hibaponttal. 
 2. 2. A https://soldusaurum.hu/befektetesi-arany-oktato-csomag/ weboldalon történő regisztráció és a promócióban résztvevő személy megfelelő adatainak megadása. Az adatok többszöri megadása, vagy több emailcímen történő regisztráció a Játékból történő automatikus kizárást vonja maga után.
 3. 3. A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 4. 4. A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és üzletkötői, a társasággal megbízási jogviszonyban lévő személyek, a társaság munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
 5. 5. Jelen Játékszabályzat és a https//www.soldusaurum.hu honlapon megtekinthető a Játék kezdetétől.
 6. 6. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. I. A Játék menete
 • – Játék kezdetének időpontja: 2023. december 18. 6:00 óra
 • – A Játék zárásának időpontja: 2024. január 31. 24:00 óra.
 • – A nyereményjátékban kizárólag az 2023. december 18. és 2024. január 31. között  regisztrált magánszemélyek vehetnek részt .
 • – A Résztvevők a https://www.soldusaurum.hu/  weboldalon regisztrálhatnak személyes adataik megadásával (név, e-mail cím, megadása szükséges).
  • – Egy regisztráció adataival csak egyszer lehet részt venni a Játékban, azonban, ha egy Játékos többször vásárol terméket a promóció időszaka alatt a társaságtól, akkor nyerési esélyeit megtöbbszörözheti és jogosulttá válik a fődíj megnyerésére is.
  • – A nyeremények megnyerésére az a játékos jogosult, aki a promóció időszak alatt a társaságtól e-mailben kapott tesztet maximum 2 hibaponttal megválaszolja. A játékosok a tesztet az info@soldusaurum.com email címről fogják megkapni a regisztrációnál megadott e-mail címükre.
  • – Regisztráció nélkül a Résztvevő Játéka érvénytelen.
  • – Egy Résztvevő csak egyszer regisztrálhat.
  • – Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a játékos nem jogosult a nyereményre vagy a játékban való részvételre.
  • – A Játék során bármely játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, esetleges programhibákért, rendszerhibákért a társaságot, valamint a Játék szervezőit és kivitelezőit semmiféle jogi felelősség nem terheli.
 1. II. Sorsolás

A Játék időtartama alatt a regisztrálók közül a sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes software segítségével elektronikusan történik, közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás helyszíne: Soldus aurum kft hivatalos facebook oldala: https://www.facebook.com/soldusaurum 

Sorsolás időpontja:

2024. február 2. 14 :00

A 3. pontban meghatározott főnyeremények nyertesein felül 3 fő pótnyertes is kisorsolásra kerül, illetve a 3. pontban meghatározott egyéb nyeremények nyertesein felül 5 fő pótnyertes is kisorsolásra kerül. Érvénytelen regisztráció esetén az első pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe, a második érvénytelen regisztráció esetén a második pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe és így tovább.

 1. Nyertesek, nyeremény
 • Nyeremények:

3 db egyenként 2 grammos aranylapkát

1 nyertes kizárólag 1 db nyeremény megnyerésére és átvételére jogosult! A fődíj nyertesek először kerülnek kisorsolásra, a fődíj nyertesek nem jogosultak további / egyéb nyereményre. A nyertes regisztráltak nem vesznek részt a pótnyertesek sorsolásán.

 • – A nyertesnek az egyéb nyeremény átvételéhez, a nyertességéről szóló értesítő e-mailt követően be kell mutatnia a személyi okmányait, amelynek adataival a Játékban részt vett. A fődíj nyeremény átvételéhez, a nyertességéről szóló értesítő e-mailt követően be kell mutatnia a személyes okmányait, amely adataival a Játékban részt vett. A kisorsolt nyertes, csak akkor jogosult a nyereményre, ha a játék során feltöltött adati megegyeznek a személyi okmányban szereplő adatokkal
 • – A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható. Amennyiben a nyertes 18. életévét még nem töltötte be, illetve cselekvőképessége egyéb okból korlátozott vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére vonatkozóan a Ptk. szerint a cselekvőképtelen törvényes képviselője, vagy a korlátozottan cselekvőképes törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • – A nyerteseket a társaság képviselője e-mailben értesíti a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Amennyiben valamelyik nyertes nem azonosítható, mellyel a Játékban részt vett és nyertesként kihúzásra került, vagy jelen szabályzat bármely személyi és/vagy tárgyi feltételének nem felel meg, úgy az első pótnyertes lép a helyére. Egy regisztráló csak egyszer nyerhet, függetlenül a Játékban részt vett vásárlások számától.
 • – A nyertesek a regisztráció során általuk megadott e-mail címen kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a társaságot semmilyen felelősség nem terheli.
 • – A nyereményeket a társaság  juttatja el a nyerteseknek. A nyeremény átadásáról kép-film- vagy hangfelvétel készülhet. Amennyiben kép-film-hangfelvétel készül a nyeremény átadásáról, ez esetben a nyertesnek külön dokumentumban mellékelt hozzájáruló nyilatkozatban kell ezt elfogadnia.
 • – A promóció kapcsán az egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik.
 • – A társaság fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a https://soldusaurum.hu /nyertesek-1 oldalon közzé tegye, ahol 1 évig elérhető.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • – a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
  • – egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval, vagy más adataival játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
  • – egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • – jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 1. III. A társaság  felelőssége
  • – A társaság kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából/játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére a társaság kizárja a felelősségét. A társaság a főnyeremény, valamint az egyéb nyeremények kijuttatására vállal kötelezettséget, az egyéb nyereménynél a termék gyártója felel a szavatossági igényekért.
  • – A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatók.
  • – A más által jogosulatlanul végrehajtott regisztráció, felhasználónévvel való visszaélés esetén a társaság kizárja felelősségét. A társaság szintén kizárja felelősségét, továbbá a megszűnt, nem elérhető telefonszámok és e-mail címek miatt. A társaság a nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti.
 • – A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a társaság, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal;
 • – Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a társaságtól/Lebonyolítótól nem követelheti. 
 • – A társaság kizárólag  a  nyeremények  átadására  vállal kötelezettséget.
 • – A társaság kizárja a Játékból azt a regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a regisztrált Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltétel valamelyikének. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a társaságot semmilyen felelősség nem terheli.
 1. IV. Adatkezelés és adatvédelem
 • – A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a társaság maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban Infotv. -, illetve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az adatokat harmadik személynek – a jelen szabályzatban megjelölten címzetten kívül – nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. A társaság az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: Jelen játék során megadott adatok kezelője: Soldus Aurum Kft., adatfeldolgozó: Soldus Aurum Kft.. A társaság fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján, minden további feltétel és ellenérték nélkül az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A nyertesek névsora a sorsolástól számított 1 éven keresztül elérhető a www.soldusaurum.hu/nyertesek-1weboldalon.
 • – A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és a társaság adatvédelmi nyilatkozatát megismerte és elfogadta. A társaság bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni

tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: Soldus Aurum Kft., 1118 Budapest, Budaörsi út 52., A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

 • – A nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A nem nyertes játékosok megadott személyes adatai az Infotv. és a GDPR rendelkezéseire figyelemmel a sorsolást követően a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján fognak törlésre kerülni.
 • – A társaság fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A társaság fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a www.soldusaurum.hu weboldalon.

Budapest, 2023. december 18.