1

Általános Szerződési Feltételek

a Soldus Aurum Kft. által kínált befektetési aranytermékhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozóan

Hatályos: 2022. 12. 01.
2
Tartalomjegyzék
Preambulum ………………………………………………………………………………………………………………….…..   4
Társaságra vonatkozó adatok …………………………………………………………………………………………….   5
Definíciók, fogalmak …………………………………………………………………………………………………………..   6
Általános tájékoztatás ………………………………………………………………………………………………………..   9
Panaszügyintézés ……………………………………………………………………………………………….……..….….. 10
A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok ……………………………………………………………..…..…  10
A befektetési arany vásárlása, szerződéskötés ……………………………………………………….……..….  12
A szerződés létrejötte …………………………………………………………………………………………………..……  13
A befektetési arany vásárlásának feltételei ………………………………………………………..………..……  16
A Program vételárának megfizetése ………………………………………………………………………………….  16
A Vásárló jogai és kötelezettségei, a termék átadása………………………………………………….……..  18
Az elállási, a felmondási és a visszavásárlási jog …………………………………………………………..…..  18
A Termék visszaküldése …………………………………………………………………………………………………….  20
Termék tárolása …………………………………………………………………………………………………………………  21
A befektetési arany adásvételi szerződés megszűnése és annak jogkövetkezményei ……….  21
Zárórendelkezések …………………………………………………………………………………………………………….  22
3
Mellékletek
1. számú Fogalmi meghatározások
2. számú Adatvédelmi Szabályzat
3. számú Panaszkezelési szabályzat
4. számú Cookie, sütikezelési szabályzat
5. számú A békéltető testületi eljárás, a közvetítői eljárás és a bírói út igénybevétele
4
I. Preambulum
A Soldus Aurum Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaőrsi út 52., cégj.: 01-09-327770, adószám: 26390246-2-43), mint kereskedelmi közvetítő – a továbbiakban: Társaság – befektetési arany – a továbbiakban: Termék – kereskedelmi közvetítőjeként működik.
A Társaság kidolgozta az európai uniós és nemzetállami jogszabályokkal összhangban a jelen általános szerződési feltételeket – a továbbiakban: Általános Szerződés Feltételek vagy ÁSZF – annak érdekében, hogy a Vásárlókkal – a továbbiakban: Vásárlók – a szerződéskötést megkönnyítse.
Az Általános Szerződési Feltételeknek elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF végén felsorolt valamennyi melléklet. Az ÁSZF megjelölés alatt a mellékleteket is érteni kell.
A Társaság jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan írásban módosítani. Az ÁSZF bármilyen módosítása, kiegészítése, törlése minden esetben közzétételre kerül a Társaság honlapján – a továbbiakban: Honlap – és a Vásárlók személyes webirodájában, megjelölve a módosítás hatálybalépésének dátumát. A Társaság Vásárlói az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ÁSZF változásait folyamatosan nyomon követik, és a mindenkor hatályos feltételek szerint járnak el.
Az ÁSZF Vásárló által történő egyértelmű elfogadása kifejezetten a befektetési arany termék vásárlására irányuló adásvételi szerződés – a továbbiakban: Szerződés – aláírásával valósul meg. A Program megrendelésére a megrendelés napján, a Honlapon megtalálható, érvényes és hatályos ÁSZF az irányadó.
A jelen ÁSZF-ben, a Honlapon és a Személyes webirodában alkalmazott nevek, domain név, Programok és Programcsaládok elnevezése, a Társaság neve vagy hasonló elnevezések, védjegyek és logók a Társaság tulajdonát képezik, nem használhatók fel semmilyen anyagban – beleértve a hangi és képi megjelenítést, írásos sokszorosítást vagy máshol történő megjelenítést, ideértve a hirdetéseket is – a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül.
5
II. A Társaságra vonatkozó adatok
A Társaság neve: Soldus Aurum Kft.
A Társaság székhelye: 1118 Budapest, Budaőrsi út 52.
A székhely állama: Magyarország
A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-327770
A Társaság adószáma: 26390246-2-43
A Társaság Európai egyedi azonosítója: HUOCCSZ.01-09-327770
A Társaság fő tevékenységi köre: Fém-, és ércnagykereskedelem és kiskereskedelem
A Társaság Nemesfémkereskedelmi nyilvántartási száma: PR8129/1/2018
A Társaság jogi formája: Korlátolt felelősségű Társaság
A Társaság honlapjának címe: www.soldusaurum.com
A Társaság számla vezető bankja: Unicredit Bank Zrt.
A számla vezető bank SWIFT kódja: BACXHUHB
A Társaság IBAN számlaszáma (EUR): IBAN HU53 10918001 00000102 70050003
A Társaság számlaszáma (HUF): 10918001-00000102-70050010
A Társaság e-mail címei: support@soldusaurum.com, info@soldusaurum.com
6
III. Definíciók, fogalmak
Szerződő felek: a Társaság és a Vásárló együttesen az ÁSZF-ben, valamint a Társaság és a Vásárló által aláírt adásvételi szerződést aláírók, akik jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól független piaci szereplők.
Társaság: Jelen szerződésben Társaságként a Soldus Aurum Kft.-t, mint a befektetési arany kereskedelmi közvetítőjét értjük.
Területi képviselő: A Társasággal közvetítői szerződést kötött nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy, gazdasági társaság, vállalkozás, aki a regisztráció során egyidejűleg nyilatkozik erről.
Vásárló: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
Termék: befektetési arany, ami legalább 999,9 ezrelék, vagy azt meghaladó tisztaságú, a nemesfém piacokon elfogadott, de legalább 1 (egy) grammot meghaladó tömegű, rúd vagy lemez formájú arany, függetlenül attól, hogy arról bocsátottak-e ki olyan értékpapírt, amelynek megszerzése egyúttal az abban megjelölt termék tulajdonjogának megszerzését is jelenti vagy sem. 900 (kilencszáz Továbbá legalább) ezrelék vagy azt meghaladó tisztaságú, az 1800. év után vert aranyérme, amely az érmét kibocsátó államban törvényes fizetőeszköz vagy az volt, feltéve, hogy az érme értékesítésének szokásos piaci ára legfeljebb 80 (nyolcvan) százalékkal haladja meg az érme aranytartalmának nemesfém piacokon kialakult szabadpiaci értékét. Ettől függetlenül befektetési aranynak minősül az az érme is, amely szerepel a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó rendszerről – továbbiakban Héa-irányelv – 345. cikke szerint közzétett listán.
Program: A Társaság Honlapján keresztül megvásárolható, egyedi névvel ellátott, rögzített feltételekkel történő, határozott időszakra vonatkozó befektetési arany részletvásárlási program, ami Terméket (befektetési aranyat) tartalmaz. Minden Program az első aranyvásárlást követően 12, vagy 24 darab, maximum 28 naponta esedékes aranyvásárlási mennyiséget határoz meg és tartalmaz. A Honlapon feltüntetett aranymennyiség a Program teljes futamideje alatt megvásárolt arany mennyiségére vonatkozik.
Vételár: A Program vételára két részből tevődik össze. Az első rész az első aranyvásárlás aktuális összege, ami a Honlapon, illetve a Személyes webirodában feltüntetésre kerül. Ez az arany árának változásával egyenes arányban változik. A másik részt a 12, vagy 24 darab további befektetési arany részletvásárlás összege jelenti, aminek mértéke előre nem meghatározható, az arany árának változásával egyenes arányban változik. A Személyes webirodában feltüntetett Havi részletvásárlás összege mindig az aktuális arany árhoz viszonyított ár, ami az arany árának változását lekövetve növekedhet és csökkenhet is.
7
Törzsvásárlói rendszer: A Társaság a Vásárlók számára egy törzsvásárlói rendszert működtet, melynek eredményeként a Törzsvásárlói státusszal rendelkező Vásárlók kedvezményekben részesülhetnek.
Törzsvásárlói státusz: Törzsvásárlói státusz feltétele a megfizetett aktuális havi arany részletvásárlás. Amennyiben a Vásárló ezt nem fizeti meg, akkor nem jogosult az adott részletvásárláshoz kapcsolódó Termék birtokbavételére, valamint a meg nem fizetett részletvásárlás időtartamára nem jogosult a törzsvásárlói rendszer kedvezményeinek igénybevételére. A törzsvásárlói státusz minden Programhoz külön kapcsolódik. Egy Program lejártát követően mindig az adott Programhoz kapcsolódó új Program vásárlásával tartható fenn.
Törzsvásárlói státusz szüneteltetése: A Vásárló a Program időtartama alatt egy alkalommal jogosult az arany részletvásárlási programját szüneteltetni. Ez maximum 4 havi részletvásárlás mulasztását teszi lehetővé. Ezen időszak alatt a Vásárló nem jogosult sem a meg nem fizetett arany részletvásárláshoz kapcsolódó termék birtokbavételére, sem pedig a Törzsvásárlói rendszer által nyújtott kedvezmények igénybevételére. Amennyiben a Vásárló a 5. havi részletvásárlást sem teljesíti, vagy a szüneteltetést követően újabb alkalommal nem fizeti meg az esedékes arany részletvásárlást, úgy az a Társaság általi, indokolt felmondásnak minősül, így ennek alapján a Társaságnak jogában áll a szerződést egyoldalúan megszüntetni.
Honlap: A Társaság által üzemeltetett weboldal, www.soldusaurum.com
Személyes webiroda: A Vásárló által kezelt, egyedi felhasználónévvel és jelszóval védett, a hét minden napján 0-24 óráig rendelkezésre álló online felület, amin keresztül a Vásárló Programot vásárol, továbbá folyamatosan nyomon követ minden, a Programjával kapcsolatos információt, történést, nyilvántartást, változást.
Cégnév, védjegy, logó: A Társaság neve, a Társaság honlapján található Program nevek, megjelölések vagy ehhez hasonló nevek, úgy, mint domain név, Programnév, Programcsalád név, védjegy vagy logó szerzői jog által védettek, a használatukra kizárólagosan a Társaság vagy az általa írásban megjelölt személyek és vállalkozások jogosultak.
EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam.
Elállási jog: A Vásárlót a 45/2014. (II.26.) sz. a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződésekről szóló kormányrendelet értelmében elállási jog illeti meg indoklás és költség nélkül az áruk szállításától vagy a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül, figyelemmel bizonyos kivételekre. Nem vonatkozik ugyanakkor az elállási jog a befektetési arany termékre és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásra a vonatkozó kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés b) pontja szerint tekintettel arra, hogy a befektetési aranytermék olyan termék, amelynek ára, illetve díja a Társaság által
8
nem befolyásolható. A szolgáltatás megkezdése a befektetési arany adásvételi szerződés Vásárló által történő internetes szerződés elfogadásakor, a vásárlás internetes felületen történő befejezésekor kezdődik.
Értékesítés, tovább értékesítés: A Társaság kizárólagosan jogosult a Személyes webirodában található Program forgalmazására és értékesítésére. A Program a Társaság Honlapján kívüli értékesítése, továbbértékesítése, kereskedelmi forgalomba hozatala a Társaság írásbeli hozzájárulása és engedélye nélkül jogellenes. Az átvett Termék felett a tulajdonosa szabadon rendelkezik.
Információ: Bármely, elektronikus, szóbeli vagy egyéb írásbeli úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép, tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e.
Vis Maior: A társaság ellenőrzési körén kívül eső, a társaság, illetve az emberek számára el nem hárítható külső erő. Ilyenek például az elrendelt rendkívüli helyzetek, háború, járványok miatt elrendelt intézkedések, a Covid19 miatt kialakult helyzet.
IV. Általános tájékoztatás
A Társaság és a vele kapcsolatban álló Területi Képviselő – továbbiakban: Területi képviselő – elsődleges célja, hogy a befektetési arany adásvételi szerződésben foglaltak teljesítésével a Vásárlók teljes mértékű megelégedettségét szolgálják.
Ha a Vásárlónak a befektetési arany adásvételi szerződés tartalmi vagy technikai feltételeivel, teljesítésével, a személyes webiroda és az elektronikus rendszer működtetésével kapcsolatban kérdése, kérése vagy problémája merül fel, azt elsősorban a Területi képviselőjénél jelezheti telefonon, vagy e-mailben, vagy előre egyeztetett időpontban a Területi képviselőnél személyesen.
A személyes találkozó lehetőséget oly módon kell a Vásárló számára biztosítani, hogy az a Vásárló számára ne jelentsen aránytalan terhet.
A Vásárló rendelkezésére áll továbbá a Társaság központi ügyfélszolgálata. A Társaság a jelen ÁSZF hatályba lépésének napján élőhangos telefonos ügyfélszolgálatot és
9
ügyfélfogadásra alkalmas helyiséget a székhelyén üzemeltet.
IV.1. Elérhetőségek
A www.soldusaurum.com honlapon közölt e-mail címek, illetve a székhelyen található központi iroda.
Az elektronikus ügyintézési csatorna a hét minden napján 0-24 óráig a Vásárlók rendelkezésére áll. Az elektronikus ügyintézés esetleges üzemzavara esetén a Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítja a Társaság elérhetőségét.
A Vásárlók további, az ügyfélszolgálat működésével kapcsolatos információt és segítséget találnak a Honlapon.
V. Panaszügyintézés
A Területi képviselő köteles a hozzá szóban intézett panaszt lehetőség szerint azonnal kivizsgálni, szükség esetén írásban rögzíteni. Köteles a panaszkezelési referenst a vizsgálat folyamatába bevonni és a vizsgálat eredményéről a Vásárlót írásban tájékoztatni a bejelentéstől számított 30 naptári napon belül. Ha a felek a Társaság közvetítőinek vagy munkatársainak segítő közreműködése ellenére sem rendezik a Vásárló esetlegesen felmerülő panaszát vagy problémáját megnyugtatóan, a Vásárló a Társaság székhelyén tehet bejelentést szóban (személyesen), vagy írásban postai úton. A Vásárló eljárhat meghatalmazott útján is. Ebben az esetben a meghatalmazásnak formai és tartalmi szempontból a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tennie. A Társaság által alkalmazott panaszkezelési eljárással kapcsolatosan annak módjáról, a panaszkezelési nyilvántartás vezetéséről a Társaság ügyvezetőjétől, vagy az általa megbízott személytől kérhető felvilágosítás.
10
VI. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok
• A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
• Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól
• Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
• hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról (területi hatály: Magyarország)
• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
11
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
VII. A befektetési arany vásárlás, szerződéskötés
VII.1. Az adásvételi szerződés
A Vásárló a befektetési arany adásvételi Szerződés kitöltésével és annak a Társaság részére elektronikus úton vagy papír alapon történő eljuttatásával megrendeli a Társaság által közvetített Programot vagy Programokat, a szerződés Vásárló általi aláírásának időpontjában érvényes feltételek szerint, a Szerződésben feltüntetett áron és mennyiségben.
A befektetési arany adásvételi szerződés aláírását megelőzően a Területi képviselő részletesen ismerteti a Vásárlóval a Vásárló és a Társaság jogait és kötelezettségeit, melyek a Szerződés aláírásával és elfogadásával keletkeznek.
A Társaság vagy a Társaság megbízásából a Területi képviselő eladja, a Vásárló megveszi a Programot a jelen ÁSZF alapján szabályozott feltételekkel.
A Társaság felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy:
• A Társaság által közvetített befektetési arany adásvétel egy kereskedelmi ügylet, a Társaság és a Társaság munkatársai NEM tartoznak a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv által ellenőrzött tevékenységek és személyek körébe, továbbá arra, hogy a befektetési arany adásvételi kereskedelmi ügylet NEM tartozik az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által védett befektetési szolgáltatások közé, és NEM tartalmaz tőke- és hozamgaranciát.
12
• A Társaság befektetési célú értékesítési, kereskedelmi tevékenységet folytat és nem tartozik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá. A Társaság kölcsön nyújtással, betétgyűjtéssel és egyéb, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti hatálya alá tartozó pénzügyi vagy befektetési szolgáltatással NEM foglalkozik.
• A befektetési arany kereskedelmi ügylet NEM tartozik a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII törvény által meghatározott pénzügyi eszközök körébe, a törvény 6. § értelmében tekintettel arra, hogy szóban forgó kereskedelmi ügylet nem származtatott, hanem azonnali ügylet tárgyát képezi.
• A nemesfémek, így a befektetési arany is, a nyersanyagok osztályába tartoznak, mesterségesen elő nem állíthatók, és nincs garancia a nemesfémek jövőbeli és folyamatos értéknövekedésére. A gazdasági, politikai, tőzsdei és egyéb hatások jelentős mértékben befolyásolhatják a nemesfémek árát, ezért számolni kell az esetleges ár ingadozással és kedvezőtlen pillanatban akár veszteséggel is. A múltban elért eredmények nem garantálják a jövőben elérhető nyereséget.
VIII. A Szerződés létrejötte
A Vásárló köteles hiánytalanul, a valóságnak megfelelő adatokkal, értelemszerűen kitölteni a Honlapon található Szerződés formanyomtatványát. Az elektronikus szerződéskötéskor a formanyomtatvány elküldését megelőzően az adatbeviteli hibákat a rendszer ellenőrzi, és azonosítja, az adatbeviteli hiányokra, a Program megvásárlásához kötelezően megadandó adatok hiányára felhívja a figyelmet. A Társaság nem felel a Vásárló által megadott adattartalom valóságáért vagy helyességéért, a rendszer kizárólag az adatbeviteli hiányosságokra hívja fel a figyelmet.
A formanyomtatvány kitöltését követően a Vásárlónak lehetősége van az adatokat az elküldés előtt ellenőrizni és szükség esetén javítani.
13
A Vásárló az ellenőrzést követően köteles megerősíteni, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, különös tekintettel Programok megrendelésének folyamatleírásáról szóló pontokat és a Programok leírását megismerte, a Honlapon megjelenített információkat, a jelen ÁSZF, valamint ezen szerződés elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzatról szóló mellékletet elolvasta, a tartalmát megértette, és elfogadta. Ennek tényét az internetes felületen egyértelmű jelöléssel nyugtázza.
A Szerződés, illetve a Szerződés visszaigazolása akkor tekinthető a Társasághoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a szerződő felek számára kölcsönösen hozzáférhetővé válik.
VIII.1. A Szerződéskötés nyelve
A szerződéskötés nyelve a magyar, de lehetőség van a Személyes webirodában más nyelvet választani. Az elküldött és a Társaság által megerősített Program megrendelés írásba foglalt Szerződésnek minősül. Bármely vita esetén a fordítás megfelelőségéért a Társaság felelősséget vállal.
VIII. 2. A Program vételárának megfizetése
A Szerződés a Vásárló által történő pénzügyi teljesítés napján lép hatályba. A Vásárló külön felszólítás vagy felhívás nélkül köteles a Társaságnak teljesíteni a szerződésen szereplő összeget.
A kifizetés elsődleges módja a banki átutalás. Amennyiben a Vásárló készpénzben, vagy banki befizetéssel teljesíti a fizetést, úgy a felmerülő technikai költségek a Vásárlót terhelik.
A Vásárló minden esetben az általa megadott adatok szerint kiállított adattartalmú elismervényt, illetve számlát kap.
14
VIII. 2.1.
Fizetés magyarországi bankszámláról
Amennyiben a Vásárló magyarországi forint számláról utal, akkor a Társaság forint számlájára kell az utalást teljesíteni. A vásárlás pontos forint összegét az ügyfélszolgálattal egyeztetve állapítják meg.
Amennyiben a Vásárló magyarországi eurós számláról utal, akkor a Társaság eurós számlájára kell utalnia.
Fontos!
A számlázás minden esetben euróban történik, mivel társaságunk eurós elszámolású. Tehát a forintban utalt havi részletvásárlásokról is eurós számlát állítunk ki az ügyfeleink részére.
Az átváltás a Unicredit Bank Vállalati ügyfelei részére kibocsájtott eladási devizaárfolyam alapján történik. A NAV által megadott számlázási program a számlát az EURÓ középárfolyam alapján állítja ki. Ezért fordulhat elő, hogy a forintban az EURÓ számlára elutalt összeg és a számlán szereplő összeg között eltérés mutatkozik.
Utaláskor minden esetben tüntesse fel szerződésszámát a közleményrovatban.
A társaság az átváltás miatt keletkező károkért nem vállal felelősséget.
Kérjük, hogy utalás előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő számlára utal!
VIII. 2.2.
Fizetés külföldi bankszámláról
Amennyiben a Vásárló külföldi bankszámláról utal, akkor speciális szabályokat kell alkalmazni, tekintettel az arany árának gyors változására és a nemzetközi utalás minimum 2 napos átfutási idejére, mégpedig az alábbiak szerint:
15
1. A Vásárló elutalja a Programárban feltüntetett összeget.
2. Amikor az utalás teljesül és a vételár megérkezik a Társaság számlájára, akkor az utaláskor érvényes vételár felülvizsgálatra kerül az aktuális vételár szempontjából, és
a. amennyiben az aktuális vételár alacsonyabb, mint az elutalt vételár, akkor a különbözetet a Társaság az első havi részletvásárlásnál a Vásárló javára jóváírja, illetve
b. ha az aktuális vételár magasabb, mint az elutalt vételár, akkor a különbözetet a Vásárló az első havi részletvásárláskor fizeti meg.
VIII. 3. Szállítás, szállítási költség
A Társaság a Vásárló által megadott címre kézbesíti a terméket. A Vásárló által hibásan megadott cím kézbesítéséből származó többletköltség minden esetben a Vásárlót terheli.
A Program ára a szállítási költséget nem tartalmazza. A szállítási költség közvetített szolgáltatásként a számlán minden esetben külön kerül feltüntetésre és a Vásárlónak kell megfizetnie.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Társaság a Terméket a vonatkozó szabályozásnak megfelelően kizárólag értéknyilvánításos, többletszolgáltatású küldeményként adhatja fel.
Személyes átvétel esetén a Vásárlót nem terheli szállítási költség.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termék személyes átvételére kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a Társaság vezető tisztségviselőjének, illetve megbízottjának jelenlétében, a Vásárló személyazonosságának igazolása mellett van lehetőség.
A Társaság vállalja, hogy a megrendelt és kifizetett termékeket a megrendeléstől és a kifizetéstől számított 30 (Harminc) naptári napon belül a Vásárló részére kiszállítja vagy a Vásárló személyes átvételére előkészíti.
16
IX. A befektetési arany vásárlásának feltételei
IX. 1. Vásárlás
A Társaság a Személyes webirodában tartja nyilván az értékesíteni kívánt Programokat, amelyből a Vásárló kiválaszthatja a megvásárolni kívánt Programot.
A Termék a Vásárló részére történő átadáskor, birtokbaadástól kerül a Vásárló tulajdonába, amit a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvvel rögzítenek.
IX. 2. A Programok és a havi részletvásárlások ára
A Programok ára minden esetben euróban (EUR) van feltüntetve a személyes webirodában. A Programok árát általános forgalmi adó nem terheli.
A Vásárló a Programok kiválasztásával kötelezettséget vállal arra, hogy az adott mennyiségű befektetési aranyat megvásárolja a Társaságtól.
A Program ára áll egyrészt egy első vásárlásból, illetve 12, vagy 24 havi részletvásárlásból. A havi részletvásárlások árai az arany árának változásával egyenes arányban változhatnak.
17
X. A Program vételárának megfizetése
X. 1. Első Programvásárlás
A Vásárló a kiválasztott Programhoz tartozó vételárat az alábbi módon fizeti meg:
1. A Személyes webirodában feltüntetett Programhoz tartozó ár az első aranyvásárlást jelenti, azt a Vásárló a vásárlási folyamat végigvitelét követő 8 napon belül banki átutalással, személyes banki befizetéssel, vagy készpénzben fizeti meg, feltüntetve a szerződésre vonatkozó hivatkozási számot.
2. A havi részletvásárlások 28 naponként, azaz 4 hetente esedékes részletvásárlást jelentenek.
3. A havi részletvásárlások esetén a személyes webiroda „Aktív szerződések” menüpontja tartalmazza az aktuálisan fizetendő összeget. A Vásárló a fizetési határidő lejárta előtt az itt feltüntetett összeget banki átutalással, banki befizetéssel, vagy készpénzben fizeti meg, feltüntetve a havi részletvásárlásra vonatkozó hivatkozási számot. A vásárló jogosult több részletet egyidejűleg befizetni, ehhez további részletfizetéseket aktivizálhat a webirodában.
4. A havi részletvásárlás akkortól fizethető, amikor a Személyes webiroda „Aktív szerződések” menüpontjában az aktuális részletvásárlás mellett megjelenik a részletvásárlásra vonatkozó hivatkozási szám. A korábban megfizetett havi részletvásárlást a Társaság a részletvásárlásra vonatkozó hivatkozási szám megjelenését követően írja jóvá, az akkor érvényes árfolyam szerint.
Előfordulhat, hogy az akkori árfolyam eltér a befizetéskori árfolyamtól, ennek különbözetét a társaság jóváírja. Ha az adott részlet megvásárlásához befizetés szükséges, azt a vevő a webirodában leírtak alapján köteles teljesíteni.
A havi részletvásárlást úgy kell időzíteni, hogy a megfizetendő összeg a fizetési határidő lejárta előtt megérkezzen a Társaság számlájára. A fizetési határidő lejárta után érkezett összeg fizetésekor lehetséges, hogy az arany árának változása miatt a fizetendő összeg módosulhat, az ebből származó többlet költséget a vásárló viseli. Ha a havi törlesztőrészlet
18
fizetése késedelmesen vagy nem történik meg, a Társaság jogosult a Vásárló törzsvásárlói státuszát a következő havi esedékességig szüneteltetni.
Törzsvásárlói program
X. 2. Törzsvásárlói státusz meghosszabbítása lejárt Program esetén
1. Minden Program önálló adás-vételi szerződéssel és jogviszonnyal jár.
2. Amennyiben egy adott Programnál megtörtént az utolsó havi részletvásárlás is, akkor az utolsó részletvásárlás összegének a Társaság számlájára érkezésétől számított 28 napon belül van lehetősége a Vásárlónak a törzsvásárlói státuszát meghosszabbítania egy újabb Program vásárlásával. Az új Program értékére, típusára vonatkozóan megkötés nincs.
3. Az új Program megvásárlásának úgy kell megtörténnie, hogy az utolsó részletvásárlás Társaság számlájára érkezésétől számított 28 napon belül igazolhatóan megérkezzen az új Program vételára a Társaság számlájára. Amennyiben ez nem történik meg, a Társaság jogosult a Vásárló törzsvásárlói státuszát nem meghosszabbítani.
4. Az új Programra vonatkozó fizetési feltételek ezek után megegyeznek jelen ÁSZF X. 1. pontjában leírtakkal.
X. 3. Törzsvásárlói státusz meghosszabbítása egyidejűleg futó több program esetén
1. Mivel minden program egy külön adás-vételi szerződéssel és egy újabb jogviszonnyal jár, egy adott programból eredő törzsvásárlói státusz csak a Program lejártát követő újabb program vásárlásával hosszabbítható meg.
2. Amennyiben a Vásárló úgy vásárol újabb programot, hogy közben nem járt le a meglévő korábbi Programja, úgy két Programot birtokol párhuzamosan. A két program két külön adás-vételi szerződésnek és két külön jogviszonynak minősül. A később vásárolt Program nem jelenti a törzsvásárlói státusz meghosszabbítását a korábban vásárolt Programra vonatkozóan.
3. Amennyiben egy Vásárló több Programot is birtokol egyidejűleg, akkor minden egyes
19
Programot külön-külön, egy-egy újabb Program vásárlásával hosszabbíthat meg és tehet jogosulttá a törzsvásárlói státuszra.
4. Az új programokra(ok)ra vonatkozó fizetési feltételek ezek után megegyeznek jelen ÁSZF X. 1. pontjában leírtakkal.
X.4. Törzsvásárlói jog átruházása
1. A Vásárló jogosult a törzsvásárlói jog átruházására az alábbi feltételek szerint:
• Az átvételhez szükséges az átvevő Pmt. szerinti átvilágítása és adatainak ellenőrzése.
• Az átvevő köteles az okmányairól készült másolatokat a társaság részére átadni.
• Az átvevő köteles nyilatkozni a jelen ÁSZF és az adatvétedelmi szabályok, megismeréséről és elfogadásáról.
• Az adásvételi szerződést csak a társaság által átadott formanyomtatvány kitöltésével és ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzéssel érvényes. A Vásárló által megbízott jogi képviselő díját a Vásárló fizeti.
• A Társaság a Vásárlónak a társasággal szerződött jogi képviseletet biztosít.
X.5. Törzsvásárlói jog jogutódlása, kedvezményezett jelölés
• A Vásárló jogosult bizonyos esmények bekövetkeztének esetére kedvezményezett jelölésére, amelyhez a Társaság formanyomtatványt biztosít.
• A kedvezményezett jelölésére kizárólagosan a formanyomtatvány kitöltésével van lehetőség.
• A formanyomtatványon kitöltött adatok helyességéért a Vásárló felel.
• A kedvezményezett azonosságát a társaság jelen ÁSZF-ben foglalt ügyfél ellenőrzési szabályok szerint ellenőrzi, amikor a jogutódlás bekövetkezik.
• A Kedvezményezett jogosult a tudomás szerzéstől számított 30 napon belül a törzsvásárlói programot átruházni, illetve az abban foglalt feltételekkel folytatni. A Kedvezményezet az átvételkor köteles nyilatkozni a jelen ÁSZF és az adatvétedelmi szabályok megismeréséről és elfogadásáról.
• Amennyiben a Kedvezményezett a tudomást szerzést követően 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy a szerződés megszűnik.
20
• A Kedvezményezett jogosult a már kifizetett és át nem vett befektetési arany termék átvételére. Amennyiben a Kedvezményezettnek ezzel kapcsolatosan adózási kötelezettsége keletkeznek, ennek bejelentése és megfizetése a Kedvezményezettet terheli.
XI. X.6. Törzsvásárlói kedvezmények rendszere
A társaság a törzsvásárlók részére időszakosan vagy állandó jelleggel kedvezményeket biztosít.
A kedvezmények mindenkor a következő részletvásárlással egyidejűleg kedvezményként kerülnek a törzsvásárló részére kiadásra.
Állandó kedvezmények:
Bónusz kedvezmények:
A társaság a havi vásárlások utáni nyereségéből képezi, a törzsvásárlói program után járó hűség kedvezmény.
Ajánlói kedvezmény:
A Törzsvásárló által ajánlott ügyfelek vásárlása után járó kedvezmény, amelynek feltételei a törzsvásárló irodájában ajánlói rendszer leírás alatt (/letöltések/slide) található.
XII. A Vásárló jogai és kötelezettségei a Termék átadása esetén
XII.1. Hiányos vagy sérült Termékekkel kapcsolatos bejelentések
A Vásárló köteles a megrendelt Termék állapotának átvételkor történő átvizsgálására, valamint jogosult a hibásan, sérülten kiszállított, átvett Termék átvételét megtagadni. A kézbesítés, átvételt követően a felfedezett sérülés esetén a sérülés bekövetkeztének körülményeiről, annak nagyságáról a Vásárló köteles a Termék kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíteni a Társaságot az ügyfélszolgálati e-mail címen. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követően jelzett, az aranylemez hitelességét szolgáló eredeti Programolás megrongálódása esetén a Társaság felelősséget és garanciát nem vállal.
21
XIII. Az elállási, a felmondási és a visszavásárlási jog
XII. 1. A Vásárló elállási joga
A 45/2014. (II.26.) sz. a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződésekről szóló kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a fogyasztót elállási jog nem illeti meg a befektetési arany termékre és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásra tekintettel arra, hogy a befektetési aranytermék olyan termék, amelynek ára, illetve díja a Társaság által nem befolyásolható.
XII. 2. A Vásárló felmondási joga a Társaság szerződésszegése esetén
A Társaság szerződésszegő magatartásának minősül, ha a Társaság a Termék szállítását nem, vagy késedelmesen teljesíti. Nem számít a Társaság szerződésszegő magatartásának, ha a szállítás késedelme az általa megbízott szállító cég vagy a vevő hibájából történik, illetve ha arra vis maior miatt kerül sor.
A Termékkel kapcsolatos elfogadott reklamáció esetén a Vásárlónak visszajáró vételárat vagy vételárrészletet neki felróható okból hibásan, késedelmesen vagy nem teljesíti.
Hibás teljesítésnek minősül, ha a Társaság a Terméket nem a jelen ÁSZF által meghatározott minőségben vagy mennyiségben teljesíti. Ilyen esetben a Vásárló köteles a Társaságot legalább 8 (nyolc) munkanapos napos határidővel a hibátlan teljesítésre felszólítani és a nem megfelelő Terméket visszaküldeni a Társaság székhelyére. Ebben az esetben a visszaszállítás költsége a Társaságot terheli.
XIII. 3. A visszavásárlási jog érvényesítésének menete
A Vásárló jogosult az eladott arany visszavásárlását kérni a Társaságtól, a visszaadáskor érvényes visszavásárlási áron.
A visszavásárlási jog gyakorlása esetén a Vásárló köteles a Társaság részére a terméket eredeti, sértetlen állapotban, eredeti sértetlen Csomagolásban, az értékesítés tényét igazoló eredeti
22
számlával együtt értéknyilvánítás többletszolgáltatású postai szolgáltatás útján vagy személyesen a Társaság székhelyén, vagy központi irodájában – előzetes időpont egyeztetés után – a Társaság képviselőjének jelenlétében átadni. A Terméket úgy kell becsomagolni, hogy a szállítás során a Termék ne sérülhessen. A nem megfelelő csomagolásból adódó sérülésekért a felelősség a Vásárlót terheli.
A bejelentés csak írásban történhet. A visszavásárlási értéket a Társaság határozza meg a befektetési arany átadásakor érvényes napi vételi ár alapján. Az aranylemez, vagy a hitelesítését szolgáló csomagolás megrongálódása esetén a visszavásárlás megtagadható, illetve a Társaság csak egyedi esetben és a felek által egyedileg kialkudott áron visszavásárolhatja a terméket.
XIV. A Termék visszaküldése
A kiszállított Termékek visszaküldésére a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint van lehetőség. A Társaság az ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesülése esetén visszaveszi a Terméket és annak költségeit a következő feltételek alapján téríti meg.
XIII. 1. A Vásárlónak tévesen kiszállított vagy hibás Termék esetén
A Társaság hibájából tévesen kiszállított Termék, illetve más, a Vásárló eredeti megrendelésétől eltérő Termék kiküldése vagy hibás Termék esetén a Társaság 100%-os (százszázalékos) pénz-visszatérítési garanciát vállal, amely összeg magában foglalja a szállítás és a kapcsolódó forgalmi adók összegeit is. Ebben az esetben a megfelelően megrendelt és kiszállított új Termék díja fizetendő meg a Társaságnak.
A Vásárló a Termék átvételét követő 48 (negyvennyolc) órán belül írásban jelezheti a Honlapon található nyomtatványon a Társaságnál elektronikus vagy telefonos ügyfélszolgálatán a téves vagy hibás kiküldés tényét. Ezt követően a szállítást végző Partner térítésmentesen elszállítja, kiegészíti vagy kicseréli a Terméket.
23
XV. A Termék tárolása
A Társaság a Terméket még külön térítés ellenében sem tárolja, letéti őrzési tevékenységet NEM folytat.
XVI. A befektetési arany adásvételi szerződés megszűnése és annak jogkövetkezményei
XV. 1. A Szerződés megszűnésének esetei
A Szerződés megszűnik, ha:
• az adásvételi szerződésben foglaltak maradéktalanul teljesülnek, a Vásárló részére az általa kiválasztott termék átadásra kerül
• a Vásárló, mint jogi személy megszűnik, illetve a Vásárló, mint természetes személy elhalálozik és helyébe a szerződésben meghatározott jogutód vagy törvényes jogutód nem lép
• a Vásárló helyére a Kedvezményezett vagy örökös, mint jogutód belép és a szerződés folytatásáról a tudomásra jutástól számított 30 napon belül nem nyilatkozik vagy nem ruházza át.
• a Társaság általi indokolt felmondással. A Társaság jogosult a Szerződést felmondani, ha:
o A Vásárló nem tesz eleget a pénzmosás és terrorizmus támogatásának megelőzésére vonatkozó rendelkezések előírásainak, valótlan adatokat ad meg vagy a Vásárló azonosításhoz szükséges adatokat nem bocsátja a Társaság rendelkezésre.
o A Vásárló szerződésszegése esetén, különösen, de nem kizárólagosan
o A Vásárló törzsvásárlói programjának szüneteltetését nem jelenti be és a
24
részletfizetési kötelezettségét az esedékességet követő 5 munkanapon belül sem teljesíti.
o A vásárló a törzsvásárlói programját szünetelteti (legfeljebb 4 hónapig) és fizetési kötelezettségét a következő esedékességkor sem teljesíti.
XV. 2. A felek közötti elszámolás a Szerződés megszűnésekor
Az elszámolás aranytermék átadásával történik. A Társaság a Vásárló webirodájában nyilvántartott arany mennyiséget 2 (kettő) grammos, 5 (öt) grammos, 10 (tíz) grammos, 20 (húsz) grammos, illetve 50 (ötven) grammos aranylemezekben adja ki.
XVII. ügyfél átvilágítási kötelezettség:
Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötése előtt, a mindenkori pénzmosás megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően ügyfélazonosítást végez. Ha a Megrendelő jogi személy vagy más szervezet, a Megrendelő képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Társaság a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi.
Szolgáltató az ügyfél átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg:
Természetes személy esetén
a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,
c) 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági
25
igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy
d) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,
e) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
f) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
g) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Az ügyfél a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül köteles okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.
A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig a megrendelés végrehajtását, vagy az üzleti kapcsolat létesítését a Szolgáltató köteles
26
megtagadni.
Amennyiben a Vásárló korábban rögzített adataiban változás áll be, úgy a Vásárló a változásról – annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül – köteles a Társaságot értesíteni.
Nem kell az ügyfél-azonosítást elvégezni, ha azt a vonatkozó jogszabály alapján más azonosításra köteles szolgáltató már elvégezte, és annak eredményét Szolgáltató az irányadó jogszabályok és belső szabályzata alapján elfogadja.
XVIII. Záró rendelkezések
A jelen szerződéssel összefüggő minden értesítés, és egyéb közlés csak írásban tehető meg, és akkor érvényes, ha azt személyesen, vagy tértivevényes postai küldeményként, vagy e-mail útján igazolható módon kézbesítették.
A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. A Társaság honlapján közzétett módosítások (ÁSZF, Jutalék Szabályzat vagy más kapcsolódó dokumentum) írásbeli módosításnak minősül.
Ha a jelen ÁSZF bármely szakasza vagy rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy később azzá válik, úgy az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rész elválasztásra kerül az ÁSZF többi részétől, de az adott rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi az egész szerződés, illetve az ÁSZF további rendelkezéseinek érvénytelenségét.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során egymással
27
együttműködnek, az esetleges jogvitáikat pedig elsődlegesen békés eszközökkel, egyeztetés útján oldják fel. Az egyeztetés eredménytelenség esetére kikötik a Vásárló lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét és hatáskörét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre A PTK ide vonatkozó fejezetei az irányadóak.
28
1. számú melléklet
I. Fogalmi meghatározások
Bónusz: Visszatérítési Egység, amely rendelkezik fedezettel, és egyéb tulajdonságokkal. A visszatérítés mértéke szerint két típusa van: 44€ visszatérítési értékű bónusz és 1.000 € visszatérítési értékű bónusz, amit a társaság kedvezményesen befektetési aranyként ad át.
Havi aktivitás: A 4 hetes ciklusonként esedékes arany részletvásárlás.
Ciklus: Az arany részletvásárlás 12/24 db négyhetes időszakra osztott egysége. Utolsó napja mindig az aktuális arany részletvásárlás pénzügyi teljesítésének határideje.
Beültetés: A bónuszok bónuszgyűjtőbe helyezése programvásárláskor, vagy havi részletvásárlás megfizetésekor, és olyan módon, hogy a már elhelyezett bónuszok mesterségesen más helyre nem helyezhetőek át.
Ajánlói rendszer: A Partner által ajánlott ügyfelek vásárlása utáni adott társasági kedvezmények, amelyet a társaság kedvezményesen befektetési arányként ad át. A kedvezmények mértékét a hatályos ajánlói kedvezmény rendszer tartalmazza, amely a Partner webirodájában megtekinthető.
A programok és a havi aranyvásárlások árai az arany árfolyamának változását nyomon követve, annak megfelelő arányban változhatnak. Az aktuális árak a webirodában tekinthetőek meg.
Havi aktivitás
A Vásárló 12/24 részletben történő aranyvásárlási szerződést köt, melynek alapján az arany vásárlását 4 hetente teszi meg. Minden 4 hetes időszak egy ciklusnak felel meg. Az adott ciklusnak megfelelő arany részletvásárlás összegét akkor teljesítheti, amikor a webirodájában megjelenik a ciklushoz tartozó hivatkozási szám és a fizetési határidő. Amikor megtörténik a fizetés, a ciklusra vonatkozó arany megrendelése megtörténik, illetve a ciklusnak és az adott programnak megfelelő bónuszmennyiség beültetésre kerül. Amennyiben az adott részletvásárlás nem történik meg a ciklus záró órájáig, azaz a fizetési határidőig, akkor az esedékes aranymennyiség nem kerül megrendelésre és a ciklusra eső bónuszok sem kerülnek beültetésre/jóváírásra. Azaz a havi aktivitás megegyezik az ügyfél határidőben teljesített arany részletvásárlással.
29
2. számú. melléklet
Adatvédelmi Szabályzat
A Soldus Aurum kiemelt célja, hogy a Vásárlók elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét, képezze beszállítóit és munkatársait az ügyfélközpontú és fogyasztóbarát működés jegyében szigorúan betartva a működésére vonatkozó európai uniós és nemzetállami rendelkezéseket.
Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat – a továbbiakban: Szabályzat – célja, hogy egyértelműen és közérthető módon rögzítse a Társaság adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó eljárási szabályait. A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályos jogszabályokkal, a Társaság egyéb szabályzataival, az Európai Unió és Magyarország által a tárgykörre kiadott szabályozó eszközökkel összhangban kell értelmezni.
A Társaság a jelen Szabályzatot a https://www.soldusaurum.com/ honlapon – a továbbiakban: Honlap – közzéteszi.
JOGI NYILATKOZAT
Adatkezelési, jogi valamint “süti” kezelési tájékoztató a http://soldusaurum.com felhasználói részére A Soldus Aurum Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”, „Soldus Aurum” vagy „Társaság”) szolgáltató, mint adatkezelő a www.soldusaurum.com és aldomain-jei (továbbiakban: „Weboldal”) működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A Szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
30
Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Név / cégnév: Soldus Aurum Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Budaőrsi út 52.
Adószám: 26390246-2-43
Weboldal megnevezése, címe (aldomaineket beleértve): https://www.soldusaurum.com/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.soldusaurum.com/

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
Név / cégnév: Bordás-Riba Nikolett
Székhely: 1118 Budapest, Budaőrsi út 52.
Levelezési cím: 1118 Budapest, Budaőrsi út 52.
E-mail: support@soldusaurum.com
NAIH azonosítók: Igénylés alatt

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:
• a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
31
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
• különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat. Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
• bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat.
• tiltakozás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
32
További fogalmak:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.
Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam
33
között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT- államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján:
Cookie használata: Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján:
Elektronikus hirdetés: Bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektronikus hírközlés útján közölt:
• – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy
– társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján:
Gazdasági reklám: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).
34
AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, vagy statisztikai célból történik. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. A kezelt és gyűjtött adatok köre
A kezelt személyes adatok köre:
Név Titulus születési hely és idő anyja neve Lakcím Számlázási cím Telefonszám E-mail cím IP cím A weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve az érintettek számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa Az érintettek weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (pl. a banner kattintások számának követése).
35
WEBOLDAL
Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a Weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal regisztrált felhasználói. A Weboldal szerkezete,
külalakja, illetve az azon megjelenő valamennyi tartalom (logó, kép, szöveg, grafika, adat és
információ) szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ezek jogosulatlan, üzleti, illetve
kereskedelmi célú felhasználása jogszabályba ütközik. Bármilyen jellegű felhasználás kizárólag a GTZ Globál Gold Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulásával, illetve a forrás feltüntetésével történhet.
A Weboldal mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A
Weboldalon megismerhetőek a Soldus Aurum értékesítési szolgáltatásai. A Weboldalon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik a Soldus Aurum-ot. A Weboldalon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A Weboldalon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Weboldal látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldalról vagy a Weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
A Weboldalon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Amennyiben a Weboldalon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (úgy, mint pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám) ad meg, azokat a Szolgáltató kezeli.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.
A Soldus Aurum a neki megadott személyes adatokat ellenőrízheti. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az adott személy vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.
A Soldus Aurum minden tőle elvárhatót megtesz a Weboldal tartalmának pontosságáért és valóságnak megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és
36
gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal
felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk
bekövetkeztéért.
Fentieknek megfelelően a Soldus Aurum előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, az Weboldalról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató, ismeretbővítő jellegűek. A Soldus Aurum fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát megváltoztassa.
A Soldus Aurum nem vállal felelősséget a Weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért, sem azokért a károkért, amelyek a Weboldalon megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek.
A Weboldalon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Weboldalon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Soldus Aurum semmiféle felelősség nem terheli.
Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat, illetve Weboldalunk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.
A Weboldal anyagainak felhasználásával kapcsolatos további információért kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz Weboldalunk Kapcsolat menüpontja alatt. A Soldus Aurum fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezését kérjük, jelentse be
Ügyfélszolgálatunknak (név, elektronikus elérhetőség, és a felhasználás kívánt módozatának
feltüntetésével).
A jelen jogi nyilatkozatra és a Weboldal felhasználására a magyar jogszabályok irányadóak.
WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ
Az adatkezelés célja a társasághoz érkezett megkeresések, érdeklődések és új ügyfelekkel való kapcsolat felvétel.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal regisztrált felhasználói.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, amely szerint: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, illetve az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez
37
történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.
Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.
IP cím: Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a Weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
38
MEGRENDELÉS LEADÁSA
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson
alapul.
Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal regisztrált felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e- mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött
levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai: A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.
IP cím: Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a Weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
39
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
SZÁMLAKIÁLLÍTÁS
Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e- mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött
levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás
Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás
Adószám / adóazonosító: A vevő azonosítása
Számlaadatok: A számla azonosítása
Számlakiállítás időpontja: Technikai információs művelet
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a Weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló
40
üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
HÍRLEVÉL KÜLDÉS
A Weboldal üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának
ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.
A tartalmak mellett az első vizsgálatot megelőzően tájékoztató emailt küldünk a kezelés részleteivel, megközelítésről és más fontosabb információkról. A vizsgálatot követően, belegyezéssel erősíti meg az ügyfél, hogy a jövőben is hozzájárul tájékoztató leveleinkhez. Elégedettségi kérdőívet küldünk a vizsgálat után, ha a helyszínen belegyezik a páciens.
Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden
következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.
Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez
történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő, adatfeldolgozó és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb
41
megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név: Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás
Feliratkozás időpontja: Technikai információs művelet
IP cím: Technikai információs művelet
Tájékoztatjuk, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK
Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal regisztrált felhasználói.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult, a létrejött szerződés elmaradt, megszűnt, valamint a számlázást követően,
amennyiben a tövény által előírt megőrzési idő letelt.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
42
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a Weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A Weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyazonosító adatokat a következő célból kezeljük:
• a Társaság szolgáltatásainak biztonságos és hatékony nyújtása,
• a szolgáltatások minőségének biztosítása,
• a működési problémák elhárítása,
• a számlázás lehetővé tétele,
• a kapcsolattartás (ideértve a tájékoztatást és a visszaigazolást),
• a hírlevélre történő feliratkozás esetén hírlevél küldés,
• a weboldalra történő regisztráció és bejelentkezés, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések feltételeinek későbbi biztosítása,
• a megrendelések teljesítése, valamint
az esetleges viták rendezése, panaszok kezelése,
• a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásainak való megfelelés érdekében
• kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján hirdetés vagy reklámot tartalmazó, esetenként direkt marketing tartalmú levél küldése.
Az Érintetteknek lehetősége van a Honlapon hírlevélre feliratkozni. A Társaság a hírlevélre történő feliratkozást követően mindaddig kezeli az ezzel kapcsolatban megadott adatokat (vezetéknév, utónév és e-mail cím), amíg a hírlevélről az Érintett le nem iratkozik.
A Soldus Aurum működése során a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történik.
43
A kezelt és gyűjtött adatok védelme
• a Soldus Aurum az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi
• a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
• a nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
• a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Társaság a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak az érintettel.
A társaság az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme)
• az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről (rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése),
• az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem),
• az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).
“SÜTIK” FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a Weboldalt látogatja, eközben önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.
Az adatkezeléssel érintettek köre: A Weboldalat meglátogató minden Felhasználó, a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. A társaság ügyfelei, meghatalmazottak és kedvezményezettek.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a Weboldal böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez
Az adatkezelés jogalapja a szerződéses jogviszony alatt a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.
Az ügyfeleknek küldött e-mail és tájékoztató anyagok jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja a szerződés teljesítése és a társaság jogos érdeke.
44
A szerződés megszűnését követően a társaság az adatokat a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Soldus Aurum Kft. jogos érdekeinek érvényesítése végett tárolja.
Az ügyfél dokumentumainak másolatát a Pmt. törvény előírása alapján a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése miatt tárolja.
A fentiektől eltérő adatkezelés, cookie-k adatkezelése a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az ügyfél hozzájárulása alapján történik.
Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a Weboldal üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.
A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok: a Weboldal látogatása során meglátogatott Weboldalak és azok megnyitási sorrendje Felhasználó által használt eszköz IP címe
A Weboldal látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre: a Weboldal látogatása során meglátogatott Weboldalak és azok megnyitási sorrendje a Weboldal egyes Weboldalainak megtekintési gyakorisága mely másik Weboldalről érkezett jelen Weboldalre a Felhasználó (csak olyan Weboldal esetén, melyen a jelen Weboldalre mutató link van elhelyezve) a Weboldalet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet- szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan) Weboldal böngészése kezdésének időpontja a Weboldal elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja a Weboldal böngészésének időtartama.
A Weboldalra történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok: felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra) Felhasználó e-mail címe Felhasználó által használt eszköz IP címe
Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a Weboldal felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a Weboldal felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a Weboldal használatáról.
Ezen belül: Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik
45
gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.
Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez: A Weboldal látogatottságának mérése, a Weboldal egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a Weboldal egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a Weboldalet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő. Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése. A Weboldal azonosítása, amelyről érkezett jelen Weboldalre a Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét
mérni tudja Adatkezelő.
Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Inc.) eszközeit használja. A Google Analytics eszközeit alkalmazó oldalak megtekintése során a Google sütik megjegyzik a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a Weboldal látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti.
A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez
használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott
böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen Weboldalének a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.
A Facebook Inc. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt, Weboldal látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről
végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a
46
célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Webshop
Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek
rögzítésre, de azokhoz csak Adatkezelő fér hozzá: felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó döntése szerint) Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos
adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 5 évre – eltárol.
A Weboldal felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a Weboldalen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a Weboldal böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az “Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).
A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a Weboldal böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás
esetét kivéve (lásd lentebb az “Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).
A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.
A látogatottság mérésének és a Weboldal használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.
Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen Weboldalének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető Weboldal látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik
törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.
47
Az adatok törlésére a szolgáltatás lemondását követően 5 év elteltével történik, tekintettel arra, hogy az 5 éves elévülési időn belül szükséges lehet, hogy az ügyféllel kapcsolatba tudjunk lépni.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti ügyfél-azonosítás és –átvilágítás, valamint a törvény által előír adatszolgáltatások teljesítése céljából történő adatkezelés időtartama 8 év;
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a pénzügyi események bizonylatainak megőrzési ideje 8 év.
Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A Weboldal felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a Weboldalen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra.
Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.
Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook Inc.
eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a Weboldal böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból
elérhető, valamint a Weboldalon a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” feliratra kattintással elérhető
tájékoztatóból, továbbá a Google
Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook
Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook
Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.
Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek
számítógépes rendszerünkben, másfelől a Weboldalon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, illetve ha egészségügyi szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni. A regisztráció célja egészségügyi szolgáltatásnyújtás céljából történő hozzáférés, elérhetőség biztosítása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá Weboldalunk egyes tartalmi elemeihez.
Weboldalunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az egészségügyi szolgáltatók Weboldaljaira vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a Weboldalon megjelenített egészségügyi szolgáltatásoknak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), illetve az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek
maradéktalan betartásával történjen.
A Weboldal látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A
48
regisztrációs eljárás során megadott adatait kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Soldus Aurum bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.
A Soldus Aurum az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. A regisztrációs eljárás során megadott adatokat a Soldus Aurum az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.
Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai
kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, illetve kérje azok törlését.
Az ügyfél által megadott személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, amíg a ügyfél nem kéri – telefonon, emailben, levélben, személyesen – töröltetni a regisztrációját. A törlés időpontja legkésőbb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára őrizni is.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem kíván élni annak lehetőségével, hogy a Soldus Aurum az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, úgy a Soldus Aurum biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.
A Soldus Aurum nem vállal felelősséget a Weboldalján keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan, azok pontosságát, hatályosságát, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát illetően.
Amennyiben az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi a Soldus Aurum a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat gyűjthet kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra történő igénybevételre.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz kötött oldalak használata során Ön a valóságnak,
illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felhasználó a kereskedelmi szolgáltatás igénybevételével nem jogosult jóerkölcsbe, jogszabályba, nemzetközi egyezmény rendelkezéseibe vagy bármely egyéb internethez kapcsolódó normába vagy szokásjogba ütköző információt, adatot, üzenetet küldeni. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott adatokat jogosulatlanul nem használja fel, harmadik személynek nem hozza tudomására.
ADATFELDOLGOZÓK:
A Társaság üzleti tevékenységének elősegítésére, valamint a Weboldal folyamatos és megfelelő
49
működőképességének biztosítása érdekében, az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása érdekében, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján adatfeldolgozót vehet igénybe.
ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL KIKÜLDÉSE SORÁN:
Adatfeldolgozás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére – a fenti, hírlevél küldésre vonatkozó fejezetben írtak szerint – megadott hírlevél küldéshez való hozzájárulásával az ahhoz szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.
Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen
tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot érinti.
Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver
információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
Az adatfeldolgozás időtartama: a hírlevél küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.
Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
A Soldus Aurum elektronikus hírlevél kiküldésében közreműködő adatfeldolgozóinak köre: Cégnév: Szolgáltatás:
Adószám:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Cég bejegyzés dátuma:
A Soldus Aurum további adatfeldolgozóinak köre: Minden olyan adatfeldolgozó akikkel a Soldus Aurum kapcsolatban áll
AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK
/ügyfelek és egyéb érintettek jogai/
50
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az Érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:
(a) az adatkezelés célja;
(b) a kezelt személyes adatok kategóriái;
(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;
(d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
(e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
(f) az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, amennyiben úgy ítéli meg, hogy aGDPR rendeletben meghatározott jogait megsérteték;
(g) a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információt kérhet.
Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk
A helyesbítéshez való jog
A Társaság az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.
A Társaság az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódna.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
A törléshez való jog
Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
51
b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy a Társaság által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a jelen szabályzat tiltakozási joga alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) az Érintett személyes adatait a Társaság jogellenesen kezelte; vagy
e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által a Társaságra előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat a Társaságnak törölnie kell.
Abban az esetben, amennyiben a Társaság az érintett személyes adatainak törlésére köteles, Társaság minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Társaság a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
A Társaság az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.
A Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A zároláshoz, illetve az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett a jelen szabályzat tiltakozási joga szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
52
A Társaság az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű̋ állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a mindenkor érvényes adatkezelési szabályok szerint a jogait megsértették, jogában áll az alábbi hatósághoz panaszt benyújtani :
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57’
Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat a Társasággal, mint Adatkezelővel szemben.
A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az érintett képviselete
Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.
Egyéb rendelkezések
A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben a Társaságnak a jelen Szabályzat ügyfelek és érintettek jogaival kapcsolatos pontjai szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, a Társaság az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.
Abban az esetben, amennyiben a Társaságnak bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, a Társaság az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést szeretnénk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az ahhoz tartozó jogairól.
Az adatkezelés csak azt követően kezdhető meg, miután az adatkezelés célját megismerte. Ha az
53
adatkezelés jogalapja hozzájárulás, akkor az adatkezelés megkezdéséhez az Ön hozzájárulása is szükséges.
54
3. számú. melléklet
Panaszkezelési Szabályzat
A Soldus Aurum Kft. – a továbbiakban: Társaság – kiemelt célja, hogy az Ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze a szolgáltatásai minőséget, képezze a beszállítóit és a munkatársait a vásárlóközpontú és a fogyasztóbarát működés jegyében szigorúan betartva a működésére vonatkozó európai uniós és nemzetállami rendelkezéseket.
A jelen panaszkezelési szabályzat – a továbbiakban: Szabályzat – célja, hogy egyértelműen és közérthető módon rögzítse a Társaság panasz-ügyintézési gyakorlatára vonatkozó eljárások szabályait. A jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályos jogszabályokkal, a Társaság szabályzataival, az Európai Unió és a Magyarország által a tárgykörre kiadott szabályozó eszközökkel összhangban kell értelmezni.
A Társaság a jelen Szabályzat mindenkor aktuális változatát a honlapon – a továbbiakban: Honlap – közzéteszi.
A panaszbejelentéseken, észrevételeken a szerződés számot és személyi azonosító adatot minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben a bejelentés nem tartalmaz elegendő információt a panasz érdemi kivizsgálásához, a Társaság telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében.
I. A panasz bejelentésének módjai
I.1. A szóbeli panasz bejelentése
A Társaság előhangos telefonos ügyfélszolgálatot a jelen Szabályzat hatálybalépésének napján még nem működtet, ezért telefonon történő panaszbejelentésre egyelőre nincs lehetőség.
A Vásárló szóbeli panaszt tehet az illetékes Közvetítőnél, a befektetési arany adásvételi szerződésen található elérhetőségek egyikén. A Közvetítő köteles a hozzá szóban intézett panaszt lehetőség szerint azonnal kivizsgálni, szükség esetén írásban rögzíteni, a panaszkezelési referensét a vizsgálat folyamatába bevonni, és a vizsgálat eredményéről a Vásárlót írásban tájékoztatni a szóbeli bejelentéstől számított 30 (harminc) naptári napon belül. Írásbeli panasz bejelentése
A Vásárló írásban az alábbi elérhetőségeken tehet panaszt:
55
• személyesen vagy más által a Közvetítőknél vagy a Társaság székhelyén átadott irat útján,
• postai úton a társaság székhelyére megküldött ajánlott levél formájában,
• elektronikus úton a support@soldusaurum.com e-mail címen szabad szöveges formában
• meghatalmazott útján
II. A panasz kivizsgálása
A panasz kivizsgálása térítésmentes, melyért külön díjat a Társaság nem számít fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.
II.1 Szóbeli panasz kivizsgálása
II.1.1. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint a Vásárló számára megoldást kínálni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság jegyzőkönyvet vesz fel és későbbi időpontban kivizsgálja a bejelentést.
II.1.2 Ha a Vásárló a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak át kell adni. Ebben az esetben a panaszra adott, indoklással ellátott választ a közlést követő 30 (harminc) naptári napon belül kell megküldeni.
A jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat tartalmazza:
• a Vásárló neve,
• a Vásárló lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
• a Vásárló panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy a Vásárló panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön,
• a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően egyéb azonosító,
• a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
• a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Vásárló aláírása,
• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
• a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.
56
II.2. Az írásbeli panasz kivizsgálása
Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 (harminc) naptári napon belül kell megküldeni a Vásárló részére.
III. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai
A Társaság a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a Vásárlótól:
• név és szerződésszám,
• lakcím, székhely, levelezési cím,
• telefonszám,
• értesítés módja,
• panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
• panasz leírása, oka,
• a Vásárló igénye,
• a panasz alátámasztásához szükséges, a Vásárló birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Társaságnál nem áll rendelkezésre,
• meghatalmazott útján eljáró Vásárló esetében érvényes meghatalmazás,
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. A panaszt benyújtó Vásárló adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. A panaszkezelési eljárás menete: a Vásárló a Társasághoz eljuttatott panasza a panaszkezelési referenshez kerül. A panaszkezelési referens a panaszt megvizsgálja és a bejelentés tárgya alapján az illetékes Közvetítő számára, valamint az Ügyvezető Igazgató számára továbbítja. A panaszt érdemben az érintett Közvetítő köteles megválaszolni azzal, hogy a Közvetítő által írt válaszlevél kizárólag a panaszkezelési referens ellenőrzése, és az Ügyvezető Igazgató jóváhagyása után kerülhet postázásra.
IV. A panaszkezelési referens
A panaszkezelési folyamatok gördülékeny, ügyfélbarát módon történő intézése érdekében a Társaság külsős, megbízott panaszkezelési referens szolgáltatásait veszi igénybe.
A panaszkezelési referens elérhetősége:
Berényiné Kovács Zsuzsanna
57
email cím: support@soldusaurum.com
A bejelentett panaszokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásért a külsős panaszkezelési referens felel: úgy, mint
• az írásbeli panasz felvétele és dokumentálása,
• segítségnyújtás a bejelentő kitöltéséhez,
• a jegyzőkönyv továbbítása a társaság jogi képviselőjéhez
• a panaszlevél tartalmának, az arra adott jogi képviselő javaslatának előterjesztése a társaság ügyvezetője felé
• a jegyzőkönyv és a válaszlevél postára adása a panasz bejelentésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül,
• a bejelentett panaszokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése. A panaszbejelentést és a hozzákapcsolódó dokumentumokat a Társaság őrzi meg a vonatkozó törvényi rendelkezések által előírt 5 évig. A külsős panaszkezelési referens a részére a Társaság által átadott személyes adatokat a vonatkozó Európai Uniós és nemzetállami rendelkezéseknek megfelelően, a szigorú titoktartásra vonatkozó előírások alapján kezeli – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseire.
A Vásárló a jelen Szabályzat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság a panasz ügyintézésével kapcsolatos személyes adatait a külsős panaszkezelési referens részére panaszkezelés céljából továbbítsa, a külsős panaszkezelési referens panasz ügyintézésével kapcsolatos személyes adatait megismerje, és a panasz megoldásához szükséges mértékben és ideig kezelje.
V. A panaszkezeléshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az alábbi helyekre fordulhat jogorvoslatért.
58
V.1 Általános békéltető testületi eljárás
A békéltető testületek olyan szakmailag független testületek, melyek a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működnek. A békéltető testületek célja, hogy megkíséreljék a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között, és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.
A békéltető testületek hatáskörébe tartozó vitás ügyek:
• a termék minőségével és biztonságosságával (például: hibás teljesítés),
• a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával (például: hibás termék által okozott károk),
• a szolgáltatás minőségével vagy
• a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos problémák (például: a szolgáltató egyáltalán nem teljesít, vagy nem azt teljesíti, amit vállalt). A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, tehát a fogyasztó választhat, hogy melyik békéltető testülethez fordul. A fogyasztó kérelme alapján illetékes a szerződés teljesítésének helye vagy a vitában érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület is. A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:
– a fogyasztó neve, lakóhelye (székhelye), tartózkodási helye
– annak a vállalkozásnak neve és székhelye vagy telephelye, amellyel a fogyasztó vitában áll
• ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét,
• a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, amelyek alátámasztják saját álláspontját,
• a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással,
• a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, illetve nem kezdeményezett közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást,
59
• tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől,
• végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.
A békéltető testületi eljárás kezdeményezése ingyenes, a fogyasztónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület a fogyasztó hátrányára dönt. Ebben az esetben a fogyasztót terhelik az eljárási költségek. A békéltető testületi eljárás során lehetőség van meghatalmazott útján is eljárni. Ebben az esetben a testülethez benyújtott kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást is. Az eljárás fő szabály szerint 90 napon belül befejeződik, azonban az eljáró tanács elnöke indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja ezt a határidőt. Az általános békéltető testületi eljárás lefolytatásáról és a békéltető testületek elérhetőségéről bővebb információ található a http://magyarefk.hu/hu/jogvitak- rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti- eljaras.html honlapon.
A Magyarországon működő általános békéltető testületek az alábbiak szerint érhetőnek el:
60
61
V.2. Az Európai Fogyasztói Központ
Az Európai Fogyasztói Központ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett szakmailag független testület. A befektetési arany adásvételi szerződés megkötésével és annak teljesítésével kapcsolatos esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Vásárló írásban benyújtott kérelmet terjeszthet élő az Európai Fogyasztói Központhoz.
Az Európai Fogyasztói Központ egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelenség esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költség kímélő érvényesítése érdekében.
A Központ eljárása megindításának feltétele, hogy azt megelőzően a Vásárló a Társasággal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A Európai Fogyasztói Központ elérhetőségei:
1088 Budapest, József krt. 6. (06-1) 459-4832
(06-1) 210-2538 info@magyarefk.hu
Az Európai Fogyasztói Központ működésével kapcsolatos egyéb lényeges információk megtalálhatóak a http://magyarefk.hu/ honlapon.
V.3. Közvetítői eljárás
A permegelőző, konfliktus kezelő és vitarendezési eljárások közül közvetítői eljárás is kezdeményezhető, a közvetítői tevekénységről szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezéseivel összhangban (területi hatály: Magyarország).
A közvetítői eljárás a felek közös megegyezése alapján írásbeli kérelemre indul, oly módon, hogy a felek egyidejűleg több természetes vagy jogi személyt is felkérhetnek közvetítésre.
A felkérésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a felek neve, lakhelye vagy székhelye, tartózkodási helye,
• a közvetítésre felkért természetes vagy jogi személy neve,
• a felek esetleges meghatalmazottjának neve, címe,
• a vita tárgya,
• a felek által az eljárás során használt nyelv megjelölése. A feleknek nyilatkozniuk kell, hogy a közöttük fennálló vitás ügy rendezésére közös megállapodás alapján közvetítői eljárásban
62
keresnek megoldást. A felkért közvetítőnek 8 (nyolc) naptári napon belül kell írásban nyilatkoznia, hogy elfogadja e a felkérést.
A közvetítő a felkérést összeférhetetlenség esetén köteles visszautasítani, míg egyéb akadályoztatás esetén visszautasíthatja. A felkért közvetítőt a közvetítői eljárásban való részvételért díjazás illeti meg.
A közvetítői eljárás lefolytatásának részletes leírása megtalálható a http://magyarefk.hu/hu/jogvitak-rendezese/kozvetites.html honlapon.
V.4. Bírósági út
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Vásárló bírósághoz fordulhat. A befektetési arany adásvételi szerződésből eredő igények a fentiekben megjelölt általános békéltető vagy közvetítői eljárás mellőzésével bírósági úton is érvényesíthetőek a Vásárló állandó lakcíme vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességi hatáskörében összhangban a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK (2008. június 17.) rendeletének és a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU (2012. december 12.) rendeletének vonatkozó rendelkezéseivel.
V.5. A panasz nyilvántartása
A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás tartalmazza:
• a panasz leírását, a panasz tárgyát kepéző esemény vagy tény megjelölését,
• a panasz benyújtásának időpontját,
• a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
• az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
• a panasz megválaszolásának időpontját és a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát. A panaszt és az arra adott választ 5 (öt) évig meg kell őrizni.
63
VI. A Közvetítőkre vonatkozó külön szabályok
VI.1. A Társaság Etikai Bizottságot működtet, mely a Közvetítők tevékenységét hivatott felügyelni. Etikai vétség gyanúja esetén írásbeli panaszt lehet benyújtani a társaság székhelyére címzett ajánlott küldeményként feladott levél útján.
Az Etikai Bizottság a panaszt kivizsgálja és szükség szerint intézkedéseket tesz. Etikai vétség hiányában a panasz elutasításra kerül. Etikai vétség esetén a Társaság dönt a jogkövetkezményekről.
A jogkövetkezmények lehetnek: figyelmeztetés, sérelemdíj kiszabása, súlyosabb esetben a regisztrált Közvetítő vonatkozásában rendszerből történő kizárás. Az Etikai Bizottság a vizsgálatának eredményéről, ha az etikai vétség megállapításával zárult, írásban értesíti azon személyeket, akire vonatkozóan a határozat rendelkezéseket tartalmaz, valamint valamennyi egyéb, érdekelt felet a bejelentéstől számított 30 (harminc) naptári napon belül.
VI.2. Panaszkezelés
A panaszkezelési folyamatok gördülékeny, ügyfélbarát módon történő intézése érdekében a Társaság külsős megbízott panaszkezelési referens szolgáltatásait veszi igénybe. A bejelentett panaszokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásért a panaszkezelési referens felel.
A panaszkezelési referens a részére a Társaság által átadott személyes adatokat a vonatkozó Európai Uniós és nemzetállami rendelkezéseknek megfelelően, a szigorú titoktartásra vonatkozó előírások alapján kezeli – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseire.
Az Érintettek a jelen Szabályzat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adják ahhoz, hogy a Társaság a panasz ügyintézésével kapcsolatos személyes adatait a külsős panaszkezelési referens részére továbbítsa, a külsős panaszkezelési referens a panasz ügyintézésével kapcsolatos személyes adatait megismerje, és a panasz megoldásához szükséges mértékben és ideig kezelje.
64
4. sz. melléklet
Cookie (Süti) használati Szabályzat
A Soldus Aurum Kft. – a továbbiakban: Társaság – kiemelt célja, hogy a Vásárlók elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét, képezze munkatársait az ügyfélközpontú és fogyasztó barát működés jegyében szigorúan betartva a működésére vonatkozó európai uniós és nemzetállami rendelkezéseket.
A jelen Cookie (Süti) Kezelési Szabályzat – a továbbiakban: Szabályzat – célja, hogy egyértelműen és közérthető módon rögzítse a Társaság által üzemeltetett honlap – a továbbiakban: Honlap – látogatói adatainak gyűjtésére és kezelésére vonatkozó lényeges rendelkezéseket, továbbá a Honlap által használt cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint egyéb lényeges rendelkezéseket.
A jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályos jogszabályokkal, a Társaság egyéb szabályzataival, az Európai Unió és Magyarország által a tárgykörre kiadott szabályozó eszközökkel összhangban kell értelmezni.
A Társaság a jelen Szabályzatot a Honlapon közzéteszi. Az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozás a Társaság Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak meg a Társaság által működtetett Honlapon.
I. Jogi háttér
A Társaság az által működtetett Honlap valamennyi adatkezelése és adatgyűjtés, továbbá a cookie-k (sütik) használata során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
A Honlap adatkezelése és a cookie-k (sütik) használata vonatkozásában különösen irányadóak az alább felsorolt rendelkezések:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
65
• Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
• A mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és az Európai Unió ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat
II. A cookie-k (sütik) fogalma
A cookie-k (sütik) rövid adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a látogató számítógépén vagy más, a Honlap látogatására alkalmas eszközén. A cookie-k (sütik) többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a Honlap használatát a látogatók számára. A cookie-k (sütik) önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.
Ideiglenes vagy állandó cookie (süti): Az ideiglenes vagy állandó cookie-k (sütik) eltűnhetnek az adott kereső oldal egyszeri használatának befejezésekor (a felhasználó kereső oldala ablakának megnyitásától a kereső oldal elhagyásáig) vagy hosszabb ideig megőrzésre kerülhetnek.
Ideiglenes cookie (süti): Ideiglenes cookie-k (sütik) azok a fájlok, amelyek felhasználó vagy látogató böngészésének végéig kerülnek tárolásra a cookie (süti) fájlban. Az ideiglenes cookie-k (sütik) elengedhetetlenek a Honlappal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
Állandó cookie (süti): Az állandó cookie-k (sütik) hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie (süti) fájljában. A tárolás időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében a felhasználó vagy látogató milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k (sütik) lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor a felhasználó vagy a látogató felkeresi a Honlapot. Az állandó cookie-k (sütik) nyomkövető cookie-ként (sütiként) is ismertek.
66
Harmadik fél cookie (süti): A Társaság harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációja optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat (sütiket) használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Honlapon keresztül gyűjtésre kerül.
III. A Honlap adatkezelése, a Cookie-k használata
A Társaság által működtetett Honlap kizárólag a Holnapot látogatók könnyebb azonosítása és felhasználói szokásainak rögzítése céljából használ cookie-kat (sütiket). Azoknak a honlapoknak, amelyeket az Európai Unió országain belül működtetnek, a cookie-k (sütik) használatához és a látogató számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a honlapot látogató hozzájárulását kell kérniük, kivéve azokat a cookie-kat (sütiket), amelyek az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek. A Honlapon nem regisztrált látogatók azon személyes adatainak kezelésére, amelyeket a regisztráció során szükséges megadni, nem kerül sor.
IV. A cookie-k (sütik) törlése
A böngésző lehetővé teszi a cookie-k (sütik) törlését vagy kikapcsolását. Azonban, mivel a cookie-k (sütik) célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k (sütik) alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy látogatók nem lesznek képesek a Honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni a felhasználó vagy látogató böngészőjében.
Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos beállítások. A cookie-k (sütik) beállításával kapcsolatos információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében találhat a felhasználó vagy látogató.
V. A Honlapot látogató hozzájárulása
A felhasználó vagy látogató számítógépén vagy egyéb, a Honlap látogatására alkalmas eszközén csak az érintett felhasználó vagy látogató világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
A látogató vagy felhasználó a Honlap böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy a böngésző cookie-kat (sütiket) helyezzen el számítógépén vagy egyéb eszközén abból a célból, hogy a böngésző elemezni tudja, hogyan használja a felhasználó vagy a látogató a Honlapot. Amennyiben a látogató nem egyezik bele, hogy a böngésző cookie-kat (sütiket) használjon, amikor a felhasználó vagy a látogató ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy Honlap nem fog teljeskörűen működni.
67
VI. A Szabályzat hatálya
A Szabályzat alkalmazása a Társaság által működtetett Honlap valamennyi látogatójára vonatkozik. Ennek alapján a Társaság Honlapjának minden látogatója kötelezettséget vállal a jelen Szabályzat betartására. A Szabályzat elfogadása napjától visszavonásig hatályos.
VII. Értelmező rendelkezések
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján:
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
68
Különleges adat:
• a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján:
Cookie használata: Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján:
Elektronikus hirdetés: Bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy
– a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektronikus hírközlés útján közölt:
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy
• társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján:
69
Gazdasági reklám: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).
X. Záró Rendelkezések
A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.
A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat – előzetes értesítést követő – megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.
Kérjük, hogy csak akkor adja meg a személyes adatait, amennyiben egyetért a fentiekkel. A jelen Cookie (Süti) Kezelési Szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2018.október 10.
70
6. sz melléklet
A békéltető testületi eljárás, a közvetítői eljárás és a bírói út igénybevétele
Ha a szerződő felek nem tudják konfliktusaikat és panaszaikat békés úton, valamennyi érintett fél megelégedésére rendezni, az alábbi lehetőségek állnak fenn.
1.I.1. Általános békéltető testületi eljárás
A békéltető testületek olyan szakmailag független testületek, melyek a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működnek.
A békéltető testületek célja, hogy megkíséreljék a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között, és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.
A békéltető testületek hatáskörébe tartozó vitás ügyek:
• a termék minőségével és biztonságosságával (például: hibás teljesítés),
• a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával (például: hibás termék által okozott károk),
• a szolgáltatás minőségével vagy
• a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos problémák (például: a szolgáltató egyáltalán nem teljesít, vagy nem azt teljesíti, amit vállalt). A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, tehát a fogyasztó választhat, hogy melyik békéltető testülethez fordul. A fogyasztó kérelme alapján illetékes a szerződés teljesítésének helye vagy a vitában érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület is. A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:
• a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
• annak a vállalkozásnak neve és székhelye vagy telephelye, amellyel a fogyasztó vitában áll,
• ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a
71
szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét,
• a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, amelyek alátámasztják saját álláspontját,
• a fogyasztó azon nyilatkozatát, amely igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással,
• a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás
ügyében másik békéltető testületnél, illetve nem kezdeményezett közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást
• tartalmaznia kell azt, hogy a fogyasztó mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől
• végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának. Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.
A békéltető testületi eljárás kezdeményezése ingyenes, a fogyasztónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület a fogyasztó hátrányára dönt. Ebben az esetben a fogyasztót terhelik az eljárási költségek.
A békéltető testületi eljárás során lehetőség van meghatalmazott útján is eljárni. Ebben az esetben a testülethez benyújtott kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást is.
Az eljárás fő szabály szerint 90 napon belül befejeződik, azonban az eljáró tanács elnöke indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja ezt a határidőt.
Az általános békéltető testületi eljárás lefolytatásáról és a békéltető testületek elérhetőségéről bővebb információ található a http://magyarefk.hu/hu/jogvitak- rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html honlapon.
I.2. Az Európai Fogyasztói Központ
Az Európai Fogyasztói Központ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett szakmailag független testület. A befektetési arany adásvételi szerződés megkötésével és annak teljesítésével kapcsolatos esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó írásban benyújtott kérelmet terjeszthet elő az Európai Fogyasztói Központhoz. Az Európai Fogyasztói Központ egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelenség esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költség kímélő érvényesítése érdekében.
72
A Központ eljárása megindításának feltétele, hogy azt megelőzően a fogyasztó a vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
Az Európai Fogyasztói Központ elérhetőségei
1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: (06-1) 459-4832
(06-1) 210-2538
email cím: info@magyarefk.hu
Az Európai Fogyasztói Központ működésével kapcsolatos egyéb lényeges információk megtalálhatóak a http://magyarefk.hu/ honlapon.
I.3. Közvetítői eljárás
A permegelőző, konfliktus kezelő és vitarendezési eljárások közül közvetítői eljárás is kezdeményezhető, a közvetítői tevekénységről szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezéseivel összhangban (területi hatály: Magyarország).
A közvetítői eljárás a felek közös megegyezése alapján írásbeli kérelemre indul, oly módon, hogy a felek egyidejűleg több természetes vagy jogi személyt is felkérhetnek közvetítésre.
A felkérésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a felek neve, lakhelye vagy székhelye, tartózkodási helye,
• a közvetítésre felkért természetes vagy jogi személy neve,
• a felek esetleges meghatalmazottjának neve, címe,
• a vita tárgya
• a felek által az eljárás során használt nyelv megjelölése. A feleknek nyilatkozniuk kell, hogy a közöttük fennálló vitás ügy rendezésére közös megállapodás alapján közvetítői eljárásban keresnek megoldást. A felkért közvetítőnek 8 (nyolc) naptári napon belül kell írásban nyilatkoznia, hogy elfogadja- e a felkérést. A közvetítő a felkérést összeférhetetlenség esetén köteles visszautasítani, míg egyéb akadályoztatás esetén visszautasíthatja. A felkért közvetítőt a közvetítői eljárásban való részvételért díjazás illeti meg.
73
A közvetítői eljárás lefolytatásának részletes leírása megtalálható a http://magyarefk.hu/hu/jogvitak-rendezese/kozvetites.html honlapon.
I.4. Bírósági út
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Vásárló bírósághoz fordulhat. A befektetési arany adásvételi szerződésből eredő igények a fentiekben megjelölt általános békéltető vagy közvetítői eljárás mellőzésével bírósági úton is érvényesíthetőek a Vásárló állandó lakcíme vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességi hatáskörében.
A bíróság kizárólag illetékességi hatáskörének meghatározása összhangban áll a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK (2008. június 17.) rendeletének és a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU (2012. december 12.) rendeletének vonatkozó rendelkezéseivel.